Avís legal

L’Avís Legal és el document al qual s’identifica al titular de la propietat del lloc web, s’indiquen les dades obligatòries i resta de informació que és d’obligada publicitat en compliment de la LSSI. També es recullen les condicions d’accés i d’ús, el règim de responsabilitats i la informació respecte els drets de propietat intel·lectual i industrial.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem al seu coneixement la següent informació.

David Fornos Español, amb NIF 39888148F i domicili social a Carrer Dalt núm. 25, (43382) de MASPUJOLS (TARRAGONA), és el titular del lloc web guindillasmedia.com, actuant com a entitat gestora del mateix i els seus continguts de forma exclusiva, essent l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc web abans esmentat.

Pot contactar amb David Fornos Español mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o bé a través del correu electrònic david@guindillasmedia.com.

I. CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS

La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació expressa, plena  i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió del lloc web publicada al moment de l’accés de l’usuari.

S’encomana a l’usuari l’atenta lectura del present Avís Legal cada vegada que es proposi accedir al lloc web, atès que l’accés al lloc web implica la lectura i acceptació d’aquestes condicions i instruccions.

L’accés és totalment gratuït i no requereix cap tipus d’inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o el registre de l’usuari i l’acceptació prèvia de condicions complementàries i/o modificatives d’aquestes condicions generals.

II. CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari es compromet a fer un ús adequat, responsable i lícit dels continguts i serveis que ofereix aquest lloc web, i a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i l’ordre públic. En especial, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica o a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així mateix, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

En conseqüència, David Fornos Español es reserva el dret a excloure a l’usuari que incompleixin les condicions d’accés i ús al present lloc web sense avís previ, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment per tal d’evitar les activitats i les conductes descrites.

III. OBJECTE DEL LLOC WEB

L’objectiu del lloc web guindillasmedia.com és oferir en l’actual societat de la informació, un portal digital que faciliti l’accés de qualsevol persona interessada a la informació  i serveis que ofereix l’empresa, en consonància amb un concepte d’administració oberta i digital, que utilitza la xarxa per apropar-se a la ciutadania.

IV. CONTINGUTS DEL LLOC WEB

Les dades i els continguts que apareixen publicats al present lloc web hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

David Fornos Español es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense avís previ, els continguts publicats, d’introduir nous continguts i d’eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts de guindillasmedia.com, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al lloc web.

V. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

a) Accés

David Fornos Español no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al present lloc web originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

David Fornos Español no pot garantir l’accés al lloc web sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a David Fornos Español.

David Fornos Español no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips de l’usuari com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que es puguin contraure a causa de la navegació pel lloc web.

David Fornos Español no es fa responsable de l’accés ni contingut ofert per còpies temporals (catching) del lloc web, en tant no actuals i manipulades per tercers aliens a David Fornos Español.

b) Renúncia i limitació de la responsabilitat.

David Fornos Español no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats al present lloc web.

David Fornos Español no pot garantir la utilitat, l’actualitat o la manca d’errors dels continguts facilitats al lloc web, que en tot cas hi són amb caràcter orientatiu i informatiu. Aquesta informació no es pot considerar com a infal·lible, fet pel qual s’ha de contrastar amb altres fonts, prèviament a l’adopció de qualsevol opinió o decisió per part de l’usuari.

La informació, funcions, serveis i elements disposats al lloc web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics involuntaris. De la mateixa manera, la informació disposada al lloc web pot variar amb el mer pas del temps. Per tal de corregir els possibles errors i adequar els continguts del lloc web a la realitat, el lloc web s’actualitza periòdicament.

David Fornos Español en qualsevol moment pot introduir, modificar i/o eliminar continguts i informació al present lloc web, així com modificar l’aparença del lloc web i les vies d’accés als serveis i funcions que ofereix.

c) Exempció de tota responsabilitat pel contingut de tercers

David Fornos Español no es fa responsable dels continguts i/o llocs webs diferents al present o de tercers als que es pugui accedir des del present lloc web mitjançant enllaços o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

David Fornos Español no es fa responsable i no recomana l’ús de qualsevol enllaç o vincle a un lloc web diferent del present o contingut de tercers és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i no garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè al present lloc web. La presència al lloc web d’enllaços a altres llocs web té un caràcter merament informatiu i David Fornos Español no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia respecte: i) les característiques, la procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts pel lloc web extern enllaçat; ii) els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o els serveis oferts a través dels llocs web externs enllaçats; iii) les transaccions o les operacions pactades per les entitats oferents i l’usuari; i, (iv) els termes o les condicions d’accés i d’ús del lloc web extern, i  la modificació, el compliment, l’execució i la resolució.

Tanmateix, David Fornos Español no es fa responsable de cap pèrdua, reclamació o perjudici que derivi de l’ús o mal ús d’un enllaç, vincle, contingut o de la informació obtinguda a través d’aquests, tampoc de la interrupció en el servei o l’accés a aquests llocs web de tercers.

d) Exempció de tota responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

David Fornos Español declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts per Internet, qualsevol que sigui la seva causa.

Tanmateix, David Fornos Español no es fa responsable de les caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus d’incidència que impedeix a l’usuari accedir o fer un ús normal del present lloc web.

David Fornos Español ni declara ni garanteix ni es compromet ni s’obliga a que els serveis, funcions, informació i/o continguts del lloc web no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que s’ utilitzin per posar a disposició el lloc web estiguin lliures de virus o amenaces o altres components digitals nocius, tot i que David Fornos Español aposta per la inversió en recursos personals i digitals per evitar aquest tipus d’incidents. Es recomana la comprovació de la informació rebuda per mitjà del present lloc web amb altres fonts externes en el cas en que l’usuari volgués prendre decisions o realitzar accions de comú amb informació disposada al lloc web.

e) Vinculació del lloc web amb un lloc web extern

En la creació i establiment d’un enllaç d’un lloc web extern amb el present lloc web no es podrà  incloure cap marca comercial, o signe diferent de l’adreça URL del lloc web, amb expressa prohibició d’establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o publicitat de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

Pel que fa als continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, en cap cas es podrà donar a entendre ni declarar queDavid Fornos Español els autoritza, hi intervé, els avala, els promociona, hi participa o els supervisa, ni tan sols que en consent la inclusió, excepte si n’hi ha autorització expressa.

VI. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements del lloc web guindillasmedia.com -inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, textos, dibuixos, gràfics, aplicacions, motors de cerca, pàgines, logotips, marques i noms comercials) són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de David Fornos Español, llevat que ho indiqui expressament.

Tanmateix, l’estructura, disseny i forma de presentació els elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de David Fornos Español.

A aquest efecte, els drets d’autoria i explotació en tota la seva extensió o modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

En concret, i sense limitar l’obligació de l’usuari expressada en el paràgraf anterior, es prohibeix la reproducció (excepte per a l’ús privat), la transformació, la distribució, la comunicació pública, i en general, qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment parcial o total de tots els elements relacionats en els paràgrafs anteriors. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de David Fornos Español, i en tot cas s’haurà d’indicar i fer referència explícita a la titularitat i llicència dels citats drets de propietat intel·lectual o industrial de David Fornos Español.

Com avançat, només s’autoritza l’ús privat del material documental i gràfic titularitat de David Fornos Español. Es prohibeix la supressió, alteració, elusió o manipulació de qualsevol dispositius de protecció de sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de David Fornos Español, no es permet l’enllaç a pàgines finals (URL final), el frame i qualsevol manipulació similar, de tal manera que qualsevol enllaç al present lloc web ha de ser a la pàgina principal (home page), guindillasmedia.com.

VII. JURISDICCIÓ APLICABLE

Els conflictes o les controvèrsies jurídics que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.

Desplaça cap amunt